top of page

הרשמה לשיעורים

מערכת שיעורים

מערכת שעות חוגים

תקנון ונהלים:

יש להגיע לשיעור עם גרביים, טלפונים על שקט, ולהחנות את את הרכב אך ורק בחניה הגדולה ממול.

תשלום חד פעמי בסך 150 ₪ דמי הרשמה וביטוח לרוכשים מנוי. התשלום הינו מראש לכל סדרת שיעורים, סיום המנוי הינו בתום התקופה או בתום סיום מספר השיעורים, (מה שבא קודם).

סדרת השיעורים הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאדם אחר.

השלמת שיעור שבוטל יוחזר על בסיס מקום פנוי בלבד ובאותו חודש בלבד, לא ניתן לגרור או למשוך מנוי מעבר לתקופה הנקובה.

אין הקפאת מנוי מכל סיבה שהיא.

הסטודיו רשאי לבטל ו/או לצמצם שיעור מפאת חוסר משתתפים ולתת חלופה במקום.

מאחרים לשיעור מעל 7 דקות, לא ניתן להיכנס לשיעור והשיעור יחויב, איחורים מפריעים למהלך התקין של השיעור למורה ולמתאמנים.

תשלום באמצעות כרטיס אשראי תוספת עמלה סך 10 ₪. בעסקת תשלומים תוספת של-1.4% מסך העסקה מהתשלום הראשון.

חופשים : הסטודיו לא פעיל בחוה"מ סוכות, חוה"מ פסח, שבוע ביולי  ושבוע באוגוסט. זכות השיעורים נשמרת.

אנא שימו לב:  שינוי או ביטול שיעור יש להודיע 24 שעות מראש אחרת לא ניתן להשלים את השיעור והשיעור מחוייב.

מחירון:

מחיר לשיעור בודד: 70 ש'

מנוי הכולל:

מספר כניסות: 10 - עלות 650 ש' , מחיר לשיעור 65 ש', תוקף עד 10 שבועות (מה שבא קודם),

מספר כניסות: 8עלות 490 ש' , מחיר לשיעור 62 ש', תוקף עד 8 שיעורים או חודש (מה שבא קודם), סהכ' לחודש 490 ש'

מספר כניסות: 24 - עלות 1,440 ש' , מחיר לשיעור 60 ש', תוקף עד 24 שיעורים או 3 חודשים (מה שבא קודם), סהכ' לחודש 480 ש'

מספר כניסות: 48 - עלות 2,760 ש' , מחיר לשיעור 57.5 ש', תוקף עד 48 שיעורים או חצי שנה (מה שבא קודם), סהכ' לחודש 460 ש'

מספר כניסות: 72 - עלות 3,960 ש' , מחיר לשיעור 55 ש', תוקף עד 72 שיעורים או 9 חודשים (מה שבא קודם), סהכ' לחודש 440 ש'